Hälsoprofilbedömning

Hälsoprofilbedömning är ett sätt att nå bättre hälsa genom medvetande-görande samtal. Att göra en hälsoprofilbedömning är en väl utprövad och ledande metod för beteendeförändring. Den viktigaste delen är medarbetarens egen bedömning av sin hälsoprofil. Genom att se en bild av sina hälsovanor och hälsoupplevelser motiveras medarbetaren att sträva efter positiva förändringar. ”Hälsoprofilbedömning utgår från vetenskaplig forskning på betydelsen av frisk- och riskfaktorer som är relaterade till livsstil, upplevelser/symptom och objektiva hälsodata.  Innehållet i HPB är evidensbaserat och samtliga komponenter är noggrant utvalda utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, för att identifiera de faktorer individen själv kan påverka i syfte att generera högsta möjliga hälsovinst.

Så går det till: 

Innan deltagaren kommer till hälsoprofilen får de få fylla i ett frågeformulär där de gör bedömningar av sig själv enligt en femgradig skala. Frågorna rör mat- och motionsvanor, stress, tobak mm. Detta fungerar som ettunderlag för ett motiverande samtal kring hälsovanor och hälsoupplevelser i nuvarande livsstil. 

Sedan mäts blodtryck, midjemått, längd och vikt. Ett arbetsprov på cykel ingår också för att kunna uppskatta konditionen. Konditionstestet tar ca 8-10 minuter och utförs på en belastning där hänsyn tagitstill kön, vikt, ålder samt till aktuella träningsvanor.

 Slutligen diskuterar du tillsammans med hälsoprofilbedömaren resultaten av testerna, vad de betyder för din hälsa och hur du själv kan och vill påverka dina vanor. Du får chans att tänka över hur du skulle vilja att din framtida hälsoprofil såg ut och vägledning om hur du ska nå dit.

En komplettering kan göras med en blodprovsscreening (blodfetter, socker, hb) samt en arbetsplatsprofil.

Effekter:

  • Metoden hälsoprofilbedömning påbörjar ett hälsoutvecklingsarbete hos individer, grupper och företag
  • Medvetandegör  sambandet mellan livsstil och mående
  • Ökar egenansvaret för hälsan och livsstilen vilket i sin tur leder till ökad motivation, positiva förändringar, utveckling och gemenskap. 

Uppföljning sker efter 6-12 månader.

Arbetsplatsprofil

Syftet med en individuell arbetsplatsprofil är att ge medvetenhet och insikt om möjligheten att påverka den psykosociala arbetsmiljön, gemenskap, ledarskap, stimulans i arbetet och stressnivå.

Hälsoprofilen ger underlag och inspiration till hur individen kan jobba vidare mot nya hälsomål. En sammanställning på gruppnivå med nulägesanalys (i de fall hälsoprofiler gjorts på arbetsgrupper med fler än 15 deltagare) ger företaget möjligheter att identifiera styrkor samt utvecklingsområden med utsikter till nya hälsomål. Detta möjliggör behovsanpassade aktiviteter för såväl den enskilda medarbetaren som för en grupp eller hela organisationen.

Uppföljning sker efter 6-12 månader.

Priser:

Kontakta oss för ett offertförslag.

Skicka ett mail om du är intresserad av att boka Hälsoprofilsbedömning till en grupp/företag/event osv.

 HPB Monark testcykelHpi testledare